GRANTY REKTORA UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO DLA NAJLEPSZYCH STUDENTÓW


Uprzejmie informujemy, że uruchomiony został program Grantów Rektora Uniwersytetu Śląskiego dla najlepszych studentów. O Grant mogą ubiegać się studenci naszej uczelni:
  • rozpoczynający w roku akademickim 2017/2018 studia pierwszego stopnia lub jednolite magisterskie, którzy w roku rozpoczęcia studiów uzyskali tytuł laureata olimpiady przedmiotowej lub uzyskali w części pisemnej egzaminu maturalnego z jednego przedmiotu na poziomie rozszerzonym lub dwujęzycznym 100% punktów możliwych do uzyskania;
  • prowadzący indywidualne prace badawcze lub artystyczne o wysokim poziomie merytorycznym, co potwierdzone jest przez nauczyciela akademickiego zwanego dalej Opiekunem studenta.
Zasady konkursu i dokumentacja są dostępne na stronie http://student.us.edu.pl/granty-rektora-dla-najlepszych-studentow.
Termin składania wniosków: do 15 grudnia 2017 r.
Miejsce składania wniosków: Centrum Obsługi Studentów, ul. Bankowa 12 (rektorat, parter, pokój 132).

Wszelkich dodatkowych informacji udziela Centrum Obsługi Studentów.