1. STRONA GŁÓWNA

 2. O WYDZIALE

  Dziekan prof. zw. dr hab. Stanisław Juszczyk

  Wydział Pedagogiki i Psychologii jeden z wydziałów Uniwersytetu Śląskiego, mieszczący się w Katowicach przy ul. Grażyńskiego 53. Zalążkiem do jego powstania było utworzenie w 1973 roku na Wydziale Nauk Społecznych Instytutu Pedagogiki i Psychologii. Wydział jako samodzielna jednostka powstał trzy lata później. Obecnie w jego skład wchodzą dwa instytuty: Instytut Pedagogiki , Instytut Psychologii skupiające kilkanaście zakładów oraz Katedry: Katedra Pedagogiki Społecznej i Katedra Pedagogiki Wczesnoszkolnej i Pedagogiki Mediów. Wydział kształci studentów w ramach studiów stacjonarnych i niestacjonarnych na kierunkach: Pedagogika (studia I stopnia ze specjalnościami: pedagogika opiekuńczo-wychowawcza, pedagogika resocjalizacyjna z profilaktyką społeczną, pedagogika resocjalizacyjna z penitencjarystyką, pedagogika resocjalizacyjna z socjoterapią, promocja zdrowia z profilaktyką uzależnień, edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne, pedagogika opiekuńczo-wychowawcza ze wsparciem rodziny, pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z animacją zabawy); Pedagogika specjalna (studia I stopnia ze specjalnością edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną)... czytaj dalej

 3. REKRUTACJA

  SZANOWNA KANDYDATKO, SZANOWNY KANDYDACIE!
  Zapraszamy na studia na kierunkach Pedagogika ,Pedagogika Specjalna, Psychologia.
  Opis kierunków jak i specjalności znajdziesz w broszurze informacyjnej po prawej stronie.

  » Szczegółowe informacje na temat rekrutacji -> www.kandydat.us.edu.pl
  » Oferta "VIP" dla olimpijczyków

 4. MISJA WYDZIAŁU

  Misja Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego
  Uniwersytet Śląski, działając w myśl najlepszej tradycji etosu nauki europejskiej, przyjmuje, iż jako wspólnota uczonych i studentów, złączonych wzajemnym szacunkiem i zaufaniem, nie tylko odpowia-da na wzrastające edukacyjne potrzeby społeczności, którym czyni zadość, kształcąc na najwyższym możliwym poziomie i prowadząc badania naukowe w poszanowaniu podstawowego prawa akade-mickiej wolności w dociekaniu Prawdy, lecz także wypełnia istotną służbę społeczną polegającą na wszechstronnym rozwijaniu osobowości oraz formowaniu twórczych postaw i duchowych aspiracji ludzi z nim związanych, oddziałując w ten sposób na kulturowe oblicze Regionu i całej Polski.
         Uniwersytet Śląski służy nie tylko wielkiej idei chronienia i przekazywania myśli stanowiącej efekt pracy przeszłych pokoleń, lecz wnosi swój wkład do kulturowego dziedzictwa społeczeństwa poprzez twórczą pracę badawczą i artystyczną, interpretację współczesnej rzeczywistości i analizę ewolucji wartości kształtujących bezpośrednie otoczenie. Geograficzna i kulturowa lokalizacja Uniwersytetu na pograniczach regionów, którym historia przeznaczyła odrębne losy, lecz które przez stulecia rozwijały swoją kulturę czytaj dalej

 5. STRATEGIA ROZWOJU

  Strategia rozwoju Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego na lata 2012-2020
  Strategia rozwoju Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego, zatwierdzona na posiedzeniu Rady Wydziału w dniu 26 lutego 2013 r., jest zgodna ze strategią rozwoju Uniwersytetu Śląskiego na lata 2012-2020, uchwaloną przez Senat uczelni na posiedzeniu w dniu 24 stycznia 2012 r. W swoich zasadniczych celach powtarza generalne obligacje, jakie nałożono na społeczność uczonych i studentów oraz służby pomocnicze Uniwersytetu. Obligacje te dotyczą sprawnego zarządzania uczelnią i jego jednostkami organizacyjnymi, rozwoju nauki, kształcenia na najwyższym poziomie na wszystkich rodzajach studiów oraz dobrej współpracy z otoczeniem. Wydział Pedagogiki i Psychologii w swojej trzydziestosiedmioletniej tradycji udowadnia licznymi osiągnięciami wszystkie cele strategiczne, o których jest mowa w strategii.
         We Wprowadzeniu do Strategia rozwoju Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach na lata 2012-2020 czytamy: „Sprzężenie ogólnouczelnianej Strategii ze strategiami rozwojowymi jej jednostek zapewni spójność wszystkich inicjatyw i działań w Uniwersytecie. […] Należy mieć świadomość, że szybko zachodzące zmiany w otoczeniu Uczelni mogą powodować czytaj dalej

Aktualnośći

  II termin kolokwium

  Szanowni Państwo,
  studenci I roku pedagogiki studia licencjackie i I roku studia magisterskie pedagogika wczesnoszkolna (tryb niestacjonarny i stacjonarny - dotyczy osób, które nie miały jeszcze poprawki) pragnę poinformować, iż II termin kolokwium zaliczeniowego odbędzie się:

  • 15 września (piątek) o godzinie 15.00 z przedmiotu zagadnienia kultury współczesnej.
  O godzinie 16.00 z przedmiotu polisensoryczna analiza i interpretacja tekstu literackiego w edukacji i terapii
  Termin ten nie dotyczy osób, które miały już dwa terminy zakończone niepowodzeniem.

  • wpisy dla osób które zaliczyły wcześniej kolokwia będę możliwe 15 września od 14.00-15.00 w pokoju 124

  Zapraszam i proszę o przekazanie tej informacji innym osobom chcącym w drugim terminie poprawić ocenę niedostateczną, proszę czekać na mnie przy portierni, ponieważ nie wiem, jaka sala będzie wówczas wolna.
  Życzę udanych wakacji i powodzenia w opanowaniu materiału.
  Katarzyna Krasoń

  STYPENDIA MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO - termin składania wniosków od 04.09. do 15.09. 2017r.

  Studentów zainteresowanych stypendiami ministra zawiadamiamy, że wnioski należy składać w terminie 04 - 15 września br. w Dziekanacie ds. stypendialnych i socjalnych (pok. 24).

  czytaj dalej »

  Z bólem i smutkiem
  przyjęliśmy wiadomość o śmierci

  śp.
  doc. dra Henryka Gąsiora

  emerytowanego pracownika naukowo-dydaktycznego
  Uniwersytetu Śląskiego,
  organizatora i Dziekana Wydziału Pedagogiki i Psychologii,
  Dyrektora Instytutu Pedagogiki
  oraz Kierownika Zakładu Pedagogiki Społecznej,
  cenionego nauczyciela akademickiego
  i wychowawcy wielu pokoleń studentów pedagogiki.

  Rodzinie oraz Najbliższym
  wyrazy współczucia składają

  Dziekan oraz cała społeczność akademicka
  Wydziału Pedagogiki i Psychologii
  Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

  Godziny otwarcia dziekanatu

  W OKRESIE WOLNYM OD ZAJĘĆ
  DZIEKANAT STUDIÓW STACJONARNYCH
  CZYNNY
  od poniedziałku do czwartku
  w godz.12.00 -14.00

  U-kierunkuj się – quiz UŚ dla kandydatów na studia

  czytaj dalej »

  Punkt informacyjny dla kandydatów oraz Mobilny Punkt Rekrutacji

  Kandydaci na studia, którzy mają pytania związane z rekrutacją, mogą między innymi odwiedzić punkt informacyjny zlokalizowany w rektoracie Uniwersytetu Śląskiego (Katowice, ul. Bankowa 12, pokój nr 10) – czynny od poniedziałku do piątku, od godz. 7.30 do 15.30. Kandydaci mogą zaopatrzyć się w ulotki informacyjne na temat wydziałów i prowadzonych na nich kierunków studiów. Laureaci olimpiad i konkursów uzyskają wyczerpującą informację na temat przygotowanej specjalnie dla nich oferty VIP.

  czytaj dalej »

wszystkie wiadomości »