Biblioteka Wydziału Pedagogiki i Psychologii


Regulamin


REGULAMIN WEWNĘTRZNY BIBLIOTEKI WYDZIAŁU PIPS

Zakres działania Biblioteki oraz strukturę organizacyjną systemu biblioteczno-informacyjnego, w której działa Biblioteka Wydziałowa, ustala regulamin organizacyjny uchwalony przez senat na wniosek dyrektora Biblioteki Uniwersytetu Śląskiego, po zasięgnięciu opinii rady bibliotecznej (Podstawa prawna: Regulamin udostępniania zbiorów w systemie biblioteczno-informacyjnym Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach (Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 68 Senatu UŚ z dnia 26 czerwca 2007 r.) oraz regulamin wewnętrzny biblioteki zatwierdzony przez dziekana Wydziału.

Postanowienia ogólne

§ 1

1. Prawo do korzystania ze zbiorów Biblioteki Wydziału Pedagogiki i Psychologii zwaną dalej Biblioteką mają wszyscy zainteresowani na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
2. Zbiory biblioteczne udostępniane są:
1) na miejscu,
2) poprzez wypożyczenia poza bibliotekę.

§ 2

1. Biblioteka pobiera opłaty za następujące prace i usługi:
1) wydanie duplikatu karty bibliotecznej,
2) wysyłanie monitów,
3) nieterminowy zwrot wypożyczonych dokumentów,
4) zniszczenie książki lub jej paska kodowego.

2. Zakres płatnych usług oraz ich cennik, jednolity dla bibliotek uniwersyteckich, ustalają Dyrektorzy BUŚ i BG UE w uzgodnieniu z Kwestorami obu Uczelni.

3. Osoby kopiujące materiały zobowiązane są do przestrzegania zapisów Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 04.02.1994 (Dz. U. Nr 24/1994) z późniejszymi zmianami.

Udostępnianie zbiorów

§ 3

CZYTELNIA:
Prawo do korzystania z czytelni mają wszyscy zainteresowani
1. Udostępnianie w czytelni odbywa się po pozostawieniu dyżurującemu bibliotekarzowi legitymacji studenckiej lub innego dokumentu tożsamości (dotyczy pracowników oraz osób nie związanych z Uniwersytetem Śląskim) i wpisaniu się do księgi odwiedzin. Bibliotekarzowi należy zgłosić wniesione ze sobą materiały.
2. Zamówienie publikacji do czytelni wymaga czytelnie wypełnionego rewersu. Materiały biblioteczne przechowywane poza czytelnią (w magazynie) należy zamówić również na rewersach czytelnianych, korzystając z katalogu OPAC.
3. W czytelni wypożycza się jednorazowo do 5 egzemplarzy książek lub czasopism.
4. Z Księgozbioru znajdującego się w czytelni korzysta się na miejscu (nie zwrócenie pozycji w dniu wypożyczenia jest jednoznaczne z zakazem korzystania z czytelni przez miesiąc).
5. Zabrania się sporządzania odbitek kserograficznych druków będących w złym stanie zachowania.
6. Wykorzystane dokumenty winny być zwrócone dyżurującemu bibliotekarzowi. Korzystający z czytelni powinni pozostawić w szatni wierzchnią odzież, teczki, torby. W czytelni obowiązuje cisza. Zakazane jest spożywanie posiłków oraz używanie telefonów komórkowych.

Wypożyczalnia

§ 4

1. Prawo do wypożyczania zbiorów mają:
1) pracownicy oraz emerytowani pracownicy Uniwersytetu,
2) studenci I i II stopnia studiów, jednolitych studiów magisterskich, doktoranci studiów doktoranckich oraz uczestnicy studiów podyplomowych w Uniwersytecie.
2. Aby móc wypożyczać zbiory biblioteczne należy zarejestrować się w systemie OPAC, podpisać deklarację czytelnika, okazać dowód osobisty oraz:
- pracownicy Uniwersytetu – aktualne zaświadczenie o zatrudnieniu w UŚ,
- - studenci i doktoranci Uniwersytetu – indeks z aktualnym wpisem,
- uczestnicy studiów podyplomowych — kartę słuchacza.

3. Karta biblioteczna wydawana jest na czas określony:
1) studentom i doktorantom na czas studiów,
2) pracownikom Uniwersytetu na czas zatrudnienia.

4. Dokumentem identyfikującym czytelnika jest karta biblioteczna, legitymacja studencka, a dla pracowników UŚl. także elektroniczna karta pracownicza. Czytelnik – właściciel karty bibliotecznej, odpowiada za każde jej użycie. Przy korzystaniu z wypożyczalni czytelnik każdorazowo okazuje jeden z wymaganych dokumentów.
5. Czytelnik zobowiązany jest zawiadomić wypożyczalnię o każdorazowej zmianie adresu stałego, zmianie nazwiska lub kierunku studiów.
6. W przypadku zagubienia karty bibliotecznej, czytelnik powinien niezwłocznie zawiadomić wypożyczalnię, która wystawi duplikat karty. Koszty wystawienia duplikatu karty oraz inne szkody powstałe w wyniku zaniedbania obciążają właściciela karty.
7. Uprawnienia do korzystania z wypożyczalni po uregulowaniu zobowiązań wygasają w momencie:
1) ukończenia lub przerwania studiów,
2) rozwiązania stosunku pracy z Uniwersytetem,
3) na życzenie czytelnika.

8. Likwidacja konta czytelnika następuje po uregulowaniu zobowiązań wobec bibliotek: Biblioteki Śląskiej, Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Katowicach a dopiero na końcu Biblioteki Uniwersytetu Śląskiego. Odnotowanie tego faktu następuje w indeksie lub karcie słuchacza i karcie obiegowej.
9. Wypożyczalnia realizuje zamówienia w terminie podanym do wiadomości czytelników. Książki nie odebrane w ciągu 7 dni, odsyłane są do magazynu.
10. Czytelnik może prolongować termin zwrotu pożyczonego dzieła przed jego upływem poprzez system OPAC lub w wypożyczalni. Prolongować książkę można trzy razy pod warunkiem, że nie została ona przez kogoś zarezerwowania lub nie upłynął jej termin zwrotu
11. Książki wypożycza się na okres: Pracownicy UŚl. -16 tygodni, Studenci – 8 tygodni
12. Jednorazowo można wypożyczyć:
– pracownicy naukowi – 30 woluminów
- pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi – 15 woluminów
– studenci – 15 woluminów
- studenci MISH – 20 woluminów
- doktoranci – 20 woluminów
- studenci studiów podyplomowych – 10 woluminów
- emeryci – 5 woluminów

13. Poza bibliotekę nie wypożycza się:
1) wydawnictw encyklopedycznych, słowników, bibliografii i innych wydawnictw informacyjnych,
2) materiałów w złym stanie zachowania,
3) gazet i czasopism,
4) innych dokumentów, które przeznaczone są wyłącznie do korzystania w czytelni.
5) Druków wydanych przed 1950 rokiem (do korzystania na miejscu w czytelni).

14. W uzasadnionych przypadkach biblioteka może zażądać zwrotu wypożyczonych dzieł przed upływem terminu lub w chwili wypożyczenia zastrzec wcześniejszy termin zwrotu.
15. Całkowitą odpowiedzialność za terminowy zwrot dzieł ponoszą wyłącznie osoby wypożyczające.
16. W przypadku niedotrzymania terminu zwrotu wypożyczonych dzieł, pobiera się karę pieniężną w wysokości określonej w Zarządzeniu nr 6/2010 Dyrektora BUŚ.
17. Uchylanie się od zwrotu dzieł wypożyczonych oraz zaleganie w opłatach pozbawiają czytelnika prawa do korzystania z biblioteki okresowo lub całkowicie, a w ostateczności mogą spowodować wyegzekwowanie zwrotu książek i zapłaty należności na drodze sądowej.
18. Czytelnik, który uszkodził lub zagubił wypożyczone dzieło zobowiązany jest niezwłocznie dostarczyć identyczny egzemplarz. W przypadku, gdy jest to niemożliwe, ustala się inny sposób uregulowania zobowiązań wobec biblioteki. Może to być m.in.:
1) wpłacenie, tytułem ekwiwalentu, kwoty do pięciokrotnej wartości antykwarycznej dzieła,
2) przekazanie jako ekwiwalentu innych dzieł, którymi biblioteka jest zainteresowana.

19. Z chwilą uregulowania zobowiązań wobec biblioteki czytelnik nie nabywa prawa własności zniszczonego lub zagubionego dzieła. Korzystanie ze stanowisk komputerowych

§ 5

1. Stanowiska komputerowe w bibliotece zostały zainstalowane w celu udostępniania źródeł informacji niezbędnych do studiów i prowadzenia prac naukowo-badawczych, a w szczególności do korzystania z katalogów bibliotecznych, baz danych rozpowszechnianych sieciowo w obrębie Uniwersytetu, naukowych czasopism elektronicznych i naukowych serwisów internetowych.
2. Użytkownicy komputerów zobowiązani są do korzystania z nich zgodnie z ich przeznaczeniem, to znaczy w celach naukowo-badawczych i edukacyjnych.
3. Pierwszeństwo w dostępie do komputerów zlokalizowanych na terenie biblioteki mają studenci, doktoranci i pracownicy Uniwersytetu.
4. Dyżurujący bibliotekarz służy pomocą w korzystaniu z zainstalowanych baz danych i czasopism elektronicznych, natomiast nie jest zobowiązany do udzielania pomocy w zakresie używania pozostałych programów i aplikacji.
5. Jeśli użytkownik opuści stanowisko bez zgłoszenia tego faktu dyżurującemu bibliotekarzowi, wówczas stanowisko może zostać udostępnione innemu użytkownikowi bez zabezpieczenia wyszukanych wcześniej danych.
6. Wyszukane materiały można przegrywać na nośnik elektroniczny stosując się do wymogów prawa autorskiego i licencji danej bazy lub czasopisma.
7. Czas dostępu nie jest limitowany, ale w uzasadnionych przypadkach bibliotekarz może poprosić o wcześniejsze zakończenie pracy.
8. Wszelkie uszkodzenia lub nieprawidłowości w pracy komputerów należy zgłaszać natychmiast dyżurującemu bibliotekarzowi.
9. Specjalnie dostosowane stanowiska komputerowe udostępniane są osobom niewidomym i niedowidzącym na podstawie upoważnienia wydanego przez Konsultanta ds. Osób Niepełnosprawnych w Uniwersytecie.
10. Czytelnik jest zobowiązany zakończyć sesję przed czasem zamknięcia biblioteki.

Postanowienia końcowe

1. Nieprzestrzeganie niniejszego Regulaminu powoduje utratę lub ograniczenie praw do korzystania ze zbiorów.
2. Biblioteka zastrzega sobie prawo zmiany godzin urzędowania w okresach przerw od zajęć dydaktycznych.

CENNIK