Biblioteka Wydziału Pedagogiki i Psychologii


Historia

Biblioteka Wydziałowa powstała z chwilą powołania do życia Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego w 1976 roku.

Biblioteka specjalistyczna Wydziału PiPs, jako biblioteka naukowa, gromadzi zbiory i tworzy warsztat naukowo-dydaktyczny dla studentów i pracowników naukowych Uniwersytetu Śląskiego. Księgozbiór związany jest ściśle z dyscyplinami naukowymi, zgodny z kierunkami kształcenia i potrzebami badań naukowych jednostki w której działa. Zbiory biblioteki są dostępne całej społeczności Uniwersytetu.

Zakres działania Biblioteki oraz strukturę organizacyjną systemu biblioteczno -informacyjnego, w której działa Biblioteka Wydziałowa Uniwersytetu, ustala regulamin organizacyjny uchwalony przez senat na wniosek dyrektora Biblioteki Uniwersytetu Śląskiego, po zasięgnięciu opinii rady bibliotecznej oraz regulamin wewnętrzny biblioteki zatwierdzony przez dziekana Wydziału.